Drs. J.van Disweg 10

Broek in waterland
Beschikbaar
  • Plaats: Broek in waterland
  • Oppervlak:
  • Kamers:
  • Slaapkamers:
  • Beschikbaarheid:
PRACHTIGE KAVEL MÉT BOUWVERGUNNING VOOR VRIJSTAANDE WONING MET RIANTE TUIN!

Realiseer jouw eigen duurzame droomwoning in Broek in Waterland!! Gelegen op een royaal en landelijke bouwkavel, binnen een kleinschalig en exclusief project van 6 nieuwe woningen. Het ontwerp is goedgekeurd en de bouwvergunning is al verleend!

De woonlocatie “Aan de Leet” is gelegen op het voormalige bedrijfsterrein van Waterland Recreatie BV aan de Drs. J. van Disweg 4, waarop een zeilschool, een bootverhuur en een groepsaccommodatie sedert eind jaren 80 operationeel waren.
In het voorjaar van 2018 is de bestemmingswijziging van recreatief naar wonen geheel goedgekeurd en afgerond. Als gevolg van de bestemmingswijziging heeft er ook een bodemsanering plaatsgevonden.

Daarmee is op deze locatie een voor woningbouw geschikte bodemgesteldheid ontstaan.

OMGEVING:
In de omgeving van de Drs. J. van Disweg zijn nog een aantal boerderijen actief en is een agragrisch natuurgebied met kilometers vrij uitzicht. Uitzicht dat geen bedreiging kent vanwege de beschermde status van het gebied.
Het riviertje ‘De Leet’, waaraan de woonlocatie is gelegen, ontspringt in agrarisch natuurgebied en mondt uit in het centrum van het dorp. Het dorp Broek in Waterland geniet bekendheid door de historische kern met de vele monumentale houten huizen en het beeldschone Havenrak: het beroemde dorpsaanzicht dat enige jaren geleden is verkozen tot het mooiste van heel Noord-Holland. Ook vele recreatieve en watersport activiteiten zijn hier mogelijk.
Deze kavel is gelegen op een unieke locatie aan de rand van monumentaal Broek in Waterland op slechts 15 minuten per auto of OV van hartje Centrum Amsterdam. De combinatie van landelijk wonen in een schitterend dorp op steenworp van Amsterdam met perfecte OV-verbinding (4 buslijnen en de Noord Zuidlijn) maakt deze plek zeer gewild!

De kleinschaligheid van het dorp met het beschermde aanzicht, maakt dat nieuwbouwprojecten slechts zeer zelden op de markt komen.

HET TE BOUWEN WOONHUIS:
Er is één bouwkavel te koop van ruim ±650 m2, waarop een vrijstaande woning van ±220 m2 bruto vloeroppervlak/ circa 195 m2 woonoppervlak kan worden gerealiseerd in een aansprekende rustieke Waterlandse bouwstijl.

Het ontwerp is ontworpen door Stream Architecture & Ikbenmooi en kent verrassende doorkijkjes over het water en de landerijen. Dit royale woonhuis is geïnspireerd op de Waterlandse veldschuur. De idyllische ligging biedt kilometers weids uitzicht over beschermd agrarisch natuurgebied.

Je krijgt de mogelijkheid om een zeer royale woning op te richten met duurzame materialen en een zeer gunstig (gasloos) energieverbruik. Het bestemmingsplan geeft de bouwvlek weer, waarbinnen een bouwwerk mag worden gerealiseerd met een ‘footprint’ van maximaal 152 m2. De geprojecteerde woning van ±220 m2 heeft de vorm van een zogenoemde veldschuur, met een goothoogte van 5,40 m. en een nokhoogte van 7 m.
Het goedgekeurde ontwerp voorziet in de woonkamer een vide en een hoog plafond met karakteristieke balken, een geweldige glazen pui met veel natuurlijk licht en een prachtige kijk over de weilanden.

Het ontwerp van het exterieur van de woning heeft de goedkeuring van de Waterlandse welstandscommissie gekregen en is daarmee een vaststaand gegeven maar uiteraard kan er naar eigen inzicht en in overleg met de architect een eigen visie op het ontwerp aan de binnenkant worden ontwikkeld. Ook in de uitwerking en het realiseren van de bouw zelf kan naar wens via het architectenteam een ervaren persoon worden ingeschakeld voor bouwbegeleiding, offertes aanvragen, het maken van materiaalkeuzes en het bewaken van het tijdspad, etc. en daarmee de koper geheel of gedeeltelijk ontzorgen.

Het perceel is via twee zijden bereikbaar en grenst aan de zuidzijde aan het perceel van Drs. J. van Disweg 12. De kavel van nr. 10 wordt aan de waterkant begrenst door een nieuwe schoeiing, met ruime gelegenheid tot het afmeren van een eigen boot waarmee je de Waterlandse wateren kan bevaren.

Dit is een unieke kans, omdat het mogelijk is om binnen afzienbare tijd te wonen: er ligt een welstandelijk goedgekeurd ontwerp en een bouwvergunning klaar! Waarbij de koper helemaal zelf nog steeds naar eigen smaak en budget een geheel eigen invulling aan de woning kan geven.

BIJZONDERHEDEN:
- Circa 650m2 perceel oppervlak
- Vraagprijs € 650.000,- inclusief btw v.o.n.
- Uniek nieuwbouwproject in de rust van Broek in Waterland!
- Vergunning al verleend
- Eigen grond, dus geen erfpacht
- Verschillende woning indelingen mogelijk
- Slechts op 15 min afstand van centrum Amsterdam
- Servicekosten voor mandelige gedeelte € 100,00 per maand

Enthousiast geworden van deze unieke kans? Bel of mail direct voor een bezichtiging en of meer informatie.

** ENGLISH **

BEAUTIFUL PLOT WITH BUILDING PERMIT FOR DETACHED HOUSE WITH RIANTE GARDEN!

Realize your own sustainable dream home in Broek in Waterland !! Located on a generous and rural building plot, within a small-scale and exclusive project of 6 new homes. The design has been approved and the building permit has already been granted!

The residential location "Aan de Leet" is located on the former industrial estate of Waterland Recreatie BV on the Drs. J. van Disweg 4, on which a sailing school, a boat rental and a group accommodation had been operational since the late 80s.
In the spring of 2018, the change of destination from recreational to living was fully approved and completed. As a result of the change of destination, soil remediation has also taken place.

This has created a soil condition suitable for housing at this location.

SURROUNDINGS:
In the vicinity of the Drs. J. van Disweg are still a number of farms active and is an agricultural nature area with miles of unobstructed views. View that is not threatened due to the protected status of the area.
The river "De Leet", where the residential location is located, originates in an agricultural nature area and flows into the center of the village. The village of Broek in Waterland is known for its historic center with its many monumental wooden houses and the beautiful Havenrak: the famous village view that was voted the most beautiful in the whole of North Holland a few years ago. Many recreational and water sport activities are also possible here.
This lot is located at a unique location on the edge of monumental Broek in Waterland, just 15 minutes by car or public transport from the center of Amsterdam. The combination of rural living in a beautiful village a stone's throw from Amsterdam with a perfect public transport connection (4 bus lines and the Noord Zuidlijn) makes this place highly sought after!

The small-scale nature of the village with its protected appearance means that new-build projects are very rarely on the market.

THE BUILDING HOUSE TO BE BUILD:
There is one building plot for sale of more than ± 650 m2, on which a detached house of ± 220 m2 gross floor space / approximately 195 m2 living space can be realized in an appealing rustic Waterland style.

The design was designed by Stream Architecture & Ikbenmooi and has surprising vistas of the water and the lands. This spacious house is inspired by the Waterland field barn. The idyllic location offers miles of panoramic views of a protected agricultural nature reserve.

You get the opportunity to set up a very spacious home with sustainable materials and a very favorable (gasless) energy consumption. The zoning plan shows the construction spot within which a building may be realized with a "footprint" of a maximum of 152 m2. The projected house of ± 220 m2 has the shape of a so-called field shed, with a gutter height of 5.40 m. And a ridge height of 7 m.
The approved design provides a void in the living room and a high ceiling with characteristic beams, a fantastic glass front with lots of natural light and a beautiful view over the meadows.

The design of the exterior of the house has received approval from the Waterlandse welfare committee and is therefore a fixed fact, but of course an own vision of the interior design can be developed according to own insight and in consultation with the architect. Also in the elaboration and realization of the construction itself, an experienced person can be called in via the architect team for construction supervision, requesting quotes, making material choices and monitoring the time path, etc. and thereby relieving the buyer in whole or in part.

The plot is accessible from two sides and borders the plot of Drs on the south side. J. van Disweg 12. The lot of nr. 10 is bordered on the waterfront by a new barrage, with ample opportunity to moor your own boat with which you can sail the Waterland waters.

This is a unique opportunity because it is possible to live within the foreseeable future: a well-approved design and a building permit are ready! Where the buyer himself can still give his own interpretation to the home to his own taste and budget.

PARTICULARITIES:
- Approximately 650 m2 plot area
- Asking price € 650,000 including VAT, free on name.
- Unique new construction project in the tranquility of Broek in Waterland!
- Permit already granted
- Own land, so no leasehold
- Different home layouts possible
- Only 15 minutes from the center of Amsterdam
- Service costs for a mellow portion € 100,00 per month

Have you become enthusiastic about this unique opportunity? Call or email directly for a viewing and or more information.

Kenmerken
van dit huis

 

Algemeen

Type: Appartement
Gemeubileerd: Nee

Kamers

Aantal kamers:
Aantal slaapkamers:

Oppervlak

Oppervlak:
Content:

Foto's

Meer afbeeldingen weergeven

Plan hier een bezichtiging !!

Vind u dit een mooi huis of wilt u meer informatie?
Lody Bunschoten